جهانی شدن و واگرایی در خاورمیانه
46 بازدید
محل نشر: معرفت » تیر 1386 - شماره 115 (18 صفحه - از 83 تا 100)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
جهانی شدن فرایندی است که چونان اختاپوس، عرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بشر امروز را در چنبره سلطه خود درآورده و استقلال دولت ـ ملت ها را در جهان به چالش کشیده است. این پدیده به دلیل سیالیت طبیعت آن و در حال «شدن» بودنش، همواره جلوه های نوینی را در دهکده جهانی از خود نشان داده و تفاسیر و پردازش های زاینده ای را نمایانده است. فراوانی رویکردها به این پدیده و قلمرو هژمونیک آن، موجب سردرگمی پژوهشگران این عرصه شده و ورود و خروج منطقی و جهان گسترانه به آن را با دشواری مواجه ساخته است. بر این اساس، رسیدن به تعریفی واحد و تحدید دقیق قلمرو آن و مهم تر از همه، برون رفت از بافت شبکه ای جهانی شدن و اتخاذ شیوه ای واحد در برابر آن، امری مشکل می نماید. نشان دادن نمودهای واگرایانه جهانی شدن در خرده نظام هایی مانند «خاورمیانه» در سه عرصه سیاست، اقتصاد و فرهنگ و معرفی راه کارهای مواجهه با آن که همواره در میان اندیشمندان مسلمان چالش برانگیز بوده، تلاشی است که در متن مقاله حاضر برای اثبات فرضیه اصلی صورت گرفته است. واژگان کلیدی: جهانی شدن، خاورمیانه، همگرایی، واگرایی، جهانی سازی.